کابل خودنگه دار / کابل آلومینیوم

کابل خودنگه دار / کابل آلومینیوم

کابل آلومینیوم به دلیل گرانی و محدودیت منابع معدنی مس مورد توجه قرار گرفته است. با وجود رسانایی کمتر آلومینیوم در مقابل مس، اما قیمت آن نیز بسیار کمتر (حدود یک سوم) است.

در صورتی که قصد جایگزینی کابل آلومینیوم در سیم کشی قدرت دارید، باید سطح مقطع بیشتری در نظر گرفته شود. باید به این نکته اشاره کرد که استفاده از کابل آلومینیوم در مصارف خانگی مجاز نیست.

جست و جوی سریع محصول
متاسفانه فعلا محصولی وجود ندارد