پدال

پدال (Pedal)

پدال ها عموما دارای یک میکروسوییچ در داخل خود بوده که با فشار دادن پای اپراتور روی آن، میکروسوییچ عمل کرده و یک فرمان صادر که منجر به انجام عملی در دستگاه خواهد شد. پدالها در اندازه های مختلف و با حفاظ و بدون حفاظ تولید می گردند.

- بستن + ادامه مطلب